Dohoda o skončení pracovného pomeru alebo výpoveď zo zdravotných dôvodov?

V prípade, že zdravotný stav neumožňuje zamestnancovi vykonávať jeho prácu rovnako efektívne ako predtým, zamestnávateľ má niekoľko možností, ako túto situáciu riešiť.

Povinnosti zamestnávateľa

Pred samotným vznikom pracovného pomeru a počas jeho trvania je zamestnávateľ povinný zabezpečiť lekárske prehliadky, ktoré posúdia zdravotnú spôsobilosť daného zamestnanca.

V prípade, že zamestnanec utrpí pracovný úraz a dostane lekársky posudok o tom, že nesmie vykonávať danú prácu, musí zamestnávateľ takémuto zamestnancovi prideliť inú pracovnú pozíciu. Prípadne mu môže prideliť prácu iného druhu, než ktorú mal dojednanú v pracovnej zmluve, a to aj keby s tým zamestnanec nesúhlasil. Pokiaľ však zamestnávateľ nie je schopný previesť svojho zamestnanca na iný druh práce alebo mu ponúknuť iné pracovné miesto, situáciu rieši rozviazaním pracovného pomeru výpoveďou formou dohody o skončení pracovného pomeru či výpoveďou zo zdravotných dôvodov.

Výpoveď zo zdravotných dôvodov

V prvom rade záleží na tom, kto výpoveď zo zdravotných dôvodov podáva. Ak tak urobí zamestnávateľ, musí svoju výpoveď podložiť zdravotným posudkom, v ktorom stanovuje príčinu pracovnej neschopnosti zamestnanca. Dôvodom rozviazania pracovného pomeru môže byť pracovný úraz alebo ochorenie zamestnanca. Pokiaľ sa nejedná o chorobu z povolania, tzn., že choroba nevznikla v zamestnaní, nárok na odstupné zamestnancovi automaticky zaniká.

Výpoveď zo strany zamestnanca

Klasická výpovedná doba trvá dva mesiace a zamestnanec nie je povinný uvádzať žiadny dôvod svojej výpovede. Zrušiť pracovný pomer zo zdravotných dôvodov však môže zamestnanec okamžite, a to na základe lekárskeho posudku. V ňom musí lekár zamestnancovi vykonávanú prácu doslova zakazovať, odporúčanie v tomto prípade stačiť nebude. Aj v tejto situácii vzniká zamestnancovi nárok na náhradu mzdy, jej výška závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru.

Zverte sa do rúk odborníkov na BOZP a PO

Je pre vás orientácia v bezpečnostných predpisoch a normách tvrdým orieškom? Hoďte všetky starosti za hlavu a prenechajte ich odborníkom na bezpečnosť práce a požiarnu ochranu. Vyplňte nižšie uvedený kontaktný formulár alebo nás rovno kontaktujte na tel. čísle +421 945 458 999 a my vám so všetkým ohľadom bezpečnosti práce poradíme.

Prečítajte si ďalšie novinky v oblasti BOZP a PO:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku