Zákaz fajčenia spojený s problematikou požiarnej ochrany

Zákaz fajčenia je úzko spätý s problematikou požiarnej ochrany, do ktorej môže zasiahnuť. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi totiž jasne stanovuje, že: „Každý je povinný počínať si tak, aby nevznikla príčina k vzniku požiaru, neohrozil život a zdravie osôb, zvieratá a majetok“ a ďalej ako ustanovuje zákon, fyzická osoba nesmie fajčiť a používať otvorený plameň v priestoroch a na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Fyzická osoba je teda povinná počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku požiaru a to najmä v priestoroch, kde sa nachádzajú horľavé tuhé, kvapalné a plynné látky. Zvýšenú opatrnosť treba dbať najme pri skladovaní a používaní horľavých alebo požiarne nebezpečných látok. Pri manipulácii s nimi, alebo pri manipulácii s otvoreným ohňom.

Zákaz fajčenia z hľadiska požiarnej ochrany je dobré viditeľne umiestniť bezpečnostné značky ZÁKAZ FAJČENIA A POUŽÍVANIA OTVORENÉHO OHŇA

Je zamestnávateľ oprávnený zakázať fajčenie na pracovisku?

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 6 ods. 5 určuje, že zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu, ako aj zákazu fajčenia na pracoviskách (netýka sa to iba zamestnancov, ale všetkých pracovníkov, ktorí pracujú na pracovisku t. j. aj SZČO, pracovníkov dodávateľov a pod.).

Z praktického hľadiska má zamestnávateľ dve možnosti:

–      zakázať fajčenie vo svojich priestoroch (na všetkých pracoviskách) a určiť vo svojich priestoroch konkrétne bezpečné miesta na fajčenie (vrátane bezpečnostného značenia),

–      alebo nezakázať fajčenie vo svojich priestoroch, na všetkých pracoviskách a určiť konkrétne priestory (pracoviská) na ktorých je zakázané fajčenie

Čo sa týka značenia, tak umiestnenie zákazových, príkazových a ďalších značiek je pre preukázanie splnenia vyššie uvedených zákonných povinností pre podnikateľa najvhodnejšou formou dokladovania splnenia si svojich zákonných povinností.

Berte ohľad aj na ostatných

Úplný zákaz fajčenia na pracovisku je teda vždy v kompetencii zamestnávateľa. Fajčenie je možné riešiť v rámci prestávok na jedlo a oddych, ktoré zamestnanci môžu tráviť mimo pracoviska. Fajčiť ľubovoľne, kdekoľvek na pracovisku je však kvôli nefajčiarskym pracovníkom takmer nemožné.

Prečítajte si ďalšie aktuality v oblasti BOZP a PO:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku