Posúdenie nebezpečenstva vzniku požiaru. Ako je to s požiarnou ochranou pracoviska.

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 povinnosť „zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Pri určovaní miest, činností a času so zvýšeným nebezpečenstvom, rizikom vzniku požiaru je určujúcim právnym predpisom vyhl. č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. Táto vyhláška v § 1 ods, 1 presne a zrozumiteľne určuje, čo sú to činnosti so zvýšeným rizikom vzniku požiaru a v § 1 ods. 2 presne a zrozumiteľne určuje, ktoré priestory sú miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlási okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru“ v súlade s § 2 vyššie uvedenej vyhlášky.

Analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru spracúva právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru podľa § 5 písm. g) zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 1 vyhl. č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách. Cieľom je zabezpečenie podmienok pre účinné zdolávanie požiaru v objektoch a priestoroch právnických, fyzických osôb a organizácii.

Povinnosť zriadiť protipožiarne hliadky

Vyhl. č. 121/2002 Z. z. § 16 Druhy protipožiarnych hliadok

Protipožiarne hliadky sa členia na:

a)           protipožiarnu hliadku pracoviska,

b)           protipožiarnu asistenčnú hliadku.

Spoľahnite sa na odborníkov

Obráťte sa na spoločnosť EXTÉRIA, ktorá pôsobí v oblasti BOZP a PO už 10 rokov. Kontaktujte nás na tel. čísle +421 945 458 999 a majte ochranu pred požiarmi a bezpečnosť práce v poriadku zaistenú.

Prečítajte si ďalšie aktuality v oblasti BOZP a PO:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku