Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. O čo sa jedná a čo všetko obsahuje?

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti (RPB) je súčasťou každej projektovej dokumentácie stavby, pri ktorej to vyžaduje stavebný zákon. Ide o rozsiahly dokument, ktorý sa predkladá na stavebné povolenie alebo na dokumentáciu pre zmenu používania stavby. V ňom sú podrobne popísané preventívne protipožiarne opatrenia, ako sú únikové východy, odolnosť stavebných konštrukcií, stanovenie a rozsah požiarnej techniky a ďalšie bezpečnostné a technické informácie.

Obsah požárně bezpečnostního řešení stavby stanovuje § 40 vyhlášky č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii. Túto požiarnu dokumentáciu môže spracovať na základe stavebnej dokumentácie iba fyzická osoba, ktorá na to získala odborné oprávnenie podľa § 11 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z.  o výkone povolania špecialista požiarnej ochrany. Na základe písomnej žiadosti vydáva potom hasičský záchranný zbor do 30 dní svoje záväzné stanovisko. Dokument RPB musí jeho spracovateľ vlastnoručne podpísať a opatriť svojou pečiatkov.

Obsah riešenia protipožiarnej bezpečnosti

Obsah riešenia protipožiarnej bezpečnosti závisí od veľkosti a rozsahu konkrétnej stavby či druhu predkladanej projektovej dokumentácie, kedy sa môže individuálne rozšíriť či naopak obmedziť.

Pokiaľ ide o stavbu vo väčšom rozsahu alebo v prípade požiadaviek od orgánu štátneho požiarneho dozoru, musia byť neoddeliteľnou súčasťou dokumentu RPB tiež výkresy požiarnej bezpečnosti, ktoré sú spracované podľa požiadaviek záväzných noriem.

Základné požiadavky na RPB

Medzi základné požiadavky na požiarno-bezpečnostné riešenie stavby patrí napríklad:

  • Zoznam podkladov – nutné na spracovanie návrhu RPB stavby
  • Konštrukcia stavby – charakteristika stavby z hľadiska jej konštrukcie, výšky, účelu použitia, umiestnenia a pod.
  • Požiarne úseky – rozdelenie stavby na jednotlivé požiarne úseky
  • Požiarne a ekonomické riziká – určenie stupňa požiarnej bezpečnosti
  •  Vyhodnotenie stavebných materiálov – horľavosť, toxicita, reakcia na oheň a pod.
  • Požiarna technika – typ, počet a rozmiestnenie hasiacich prístrojov a požiarnej techniky
  • Technické zariadenia stavby – vykurovanie, kanalizácia, potrubie, vzduchotechnika
  • Bezpečnostné značky a tabuľky – rozmiestnenie bezpečnostných značiek a tabuliek

 Prečítajte si ďalšie informácie v oblasti BOZP a PO:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku