Tri piliere BOZP: Posudzovanie rizík, vzdelávanie a kontrola bezpečnosti práce

Bezpečnosť práce sa snaží predchádzať mimoriadnym udalostiam, ako sú pracovné úrazy a havárie. Znižuje tiež nebezpečné situácie, chráni zdravie osôb a zlepšuje pracovné podmienky. BOZP všeobecne zahŕňa tri základné piliere – riadenie rizík (vyhľadávanie, znižovanie, skladovanie), vzdelávanie (školenie, previerky, opakovanie) a kontrola (audit, inšpekcia, monitoring).

1.     Základní pilier – posúdenie rizík

Všetko začína pri posúdení rizík. To zahŕňa činnosti, ako sú vyhľadávanie potenciálnych rizikových faktorov, prijatie bezpečnostných opatrení, vedenie dokumentácie BOZP, oboznámenie daných osôb s rizikami a sledovanie a aktualizácia rizík. Pokiaľ zamestnávateľ tento dôležitý pilier BOZP nepodcení hneď zo začiatku, udrží si bezpečnosť na pracovisku na vysokej úrovni. 

2.     Podperný pilier – vzdelávanie

Efektívnu bezpečnosť práce dosiahnete na vašom pracovisku len v prípade, že s vami spolupracujú všetci, ktorých sa bezpečnosť bezprostredne týka. Je preto úplne zásadné, aby zamestnanci poznali riziká, ktoré sa na pracovisku vyskytujú. Jedine tak budú vedieť, ako im predchádzať, ako sa zachovať pri mimoriadnej udalosti alebo ako zranenému poskytnúť prvú pomoc. To všetko by sa mali naučiť prostredníctvom kvalitného vzdelávacieho systému, ktorý by mal obsahovať:

Informovanie o zavedení školenia, prípravu tém a osnovy kurzov, realizáciu školenia všetkých daných osôb, overenie získaných informácií a pravidelné opakovanie školenia.

Školenie BOZP by preto nikdy nemalo byť vnímané ako jeden kurz, ktorý stačí absolvovať iba raz. Je dôležité si uvedomiť, že môže dôjsť k zmenám v pracovných postupoch či technológiách, objaví sa nové riziko alebo sa zmení zákon či smernice BOZP, čo musia brať zamestnávatelia na vedomie.

3.     Dozorový pilier – kontrola

Pre dosiahnutie maximálnej bezpečnosti na pracovisku je dôležité sledovanie vývoja a kontrolovania, či všetko funguje tak, ako má. Ako zamestnávateľ by ste sa preto mali zamerať na kontrolu hodnotenia rizík, kontrolu účinnosti preventívnych a nápravných opatrení, sledovanie dodržiavania nariadení, preverovania znalostí pravidiel BOZP a auditovania BOZP.

Zamestnávateľ je povinný tiež pravidelne kontrolovať úroveň bezpečnosti práce, stav pracovných a výrobných prostriedkov, úroveň rizikových faktorov, stav pracoviska a revízie spotrebičov, prístrojov, zariadení a strojov (plyn, elektrina, výťahy, spalinové cesty, tlakové zariadenia, chemické látky a pod.)

Prečítajte si ďalšie zaujímavosti o BOZP a PO:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku