Viete, ako často by ste mali vykonávať kontrolu komínov?

Pomaly ale iste prichádza ochladenie as ním spojená vykurovacia sezóna. Ak ste majiteľom rodinného domu, chaty alebo chalupy, nevyhnete sa povinnej revízii komínov. Viete, ako často by ste mali nechať komín vyčistiť a čo je vlastne revízia a kontrola?

Nepodceňujte kontroly, mohlo by sa vám to vypomstiť

Čistenie komína čiže spalinovej cesty je podľa Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína povinné a malo by sa vykonávať pravidelne. Čistením máme na mysli odstránenie pevných látok, rôznych usadenín a nečistôt zo spalinovej cesty. Čistenie komínov je najvhodnejšie vykonávať vždy na konci leta, kedy je ešte pekné a teplé počasie.

Čo je revízia komína?

Revízia komína je posúdenie celkovej komínovej cesty, kde sa posudzuje stavebná časť komína, funkčnosť cesty, bezpečnosť a odvod spalín do ovzdušia.

Revíziu komína je potrebné vykonať v týchto prípadoch:

  • ak nastane kolaudácia
  • povinné pravidelné prehliadky podľa vyhlášky 401/2007 Z. z.
  • pred pripojením nového spotrebiča
  • pri výmene spotrebiča
  • pri postavení nového komína.

Revíziu komína vykonávať iba odborne spôsobilá osoba na preskúšanie komínov.  Ten vykonáva revíziu pri sprevádzkovaní kotla alebo komína, prípadne po odstránení problému či po veľkej zmene (zmena druhu paliva, výmena zdroja vykurovania, vznik požiaru alebo trhliny v spalinovej ceste komína a pod.)

Ako často vykonávať kontrolu a čistenie komína?

Ako často by ste komín mali nechať vyčistiť a skontrolovať záleží na druhu používaného paliva, výkone pripojeného kotla a na tom, či človek kúri iba cez sezónu alebo celoročne. Všeobecne však platí, že kontrolu komína musí kominár vykonať aspoň raz ročne.

Rýchly prehľad lehôt na čistenie a kontrolu komínov podľa zdroja vykurovania je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Výkon pripojeného spotrebiča palív  ČinnosťDruh paliva pripojeného spotrebiča palív
PevnéKvapalnéPlynné
Komín bez vložkyKomín s vložkou
do 50 kW vrátane  Čistenie a kontrola spalinovej cesty1 × za 4  mesiace1 × za 4  mesiace1 × za 6 mesiacov1 × za 12 mesiacov
nad 50 kWČistenie a kontrola spalinové cesty1× za 2   mesiace1× za 2      mesiace1 × za 6 mesiacov1 × za 6 mesiacov

Zanedbávanie pravidelných kontrol sa vám môže pekne predražiť

Nezabúdajte na to, že revízie a pravidelné kontroly komínov sú zo zákona povinné. V prípade ich zanedbania či nedodržania daných termínov vám hrozí tučná pokuta. Doklady o vykonaných kontrolách si starostlivo uchovajte. Pokiaľ totiž dôjde k požiaru, poisťovňa bude chcieť doložiť, že ste pravidelne vykonávali kontrolu a údržbu komína a z vašej strany ste teda nič nezanedbali. V prípade nepriechodných spalinových ciest alebo zlého chodu komína môže dôjsť nielen k požiaru, ale aj k otrave oxidu uhoľnatého, ktorá má na svedomí niekoľko životov ročne.

Prečítajte si ďalšie novinky v oblasti BOZP a PO:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku