Nevyhýbajte sa povinnému školeniu zamestnancov v oblasti BOZP. Ušetrí vám veľa starostí.

Školiť zamestnanca, obzvlášť nováčikov, je povinnosť týkajúca sa všetkých zamestnávateľov. Niektoré školenia navyše musia zamestnanci absolvovať v pravidelných intervaloch. Do povinných školení, ktoré stanovuje samotný zákonník práce, spadá školenie o BOZP a PO, školenie vodičov a niekedy sa vyžaduje aj školenie prvej pomoci.

Všetky informácie a pokyny súvisiace s bezpečnosťou práce je zamestnávateľ povinný zaistiť nielen svojim zamestnancom, ale aj dočasne prideleným pracovníkom agentúry práce. Konkrétne školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa vykonáva v súvislosti s rizikami a opatreniami. Tie vyplývajú z povahy pracoviska, z používaných zariadení a strojov alebo z činností vykonávaných samotnými zamestnancami.

Školenie zamestnancov v oblasti BOZP a PO sa realizuje:

  1. Pri nástupu do práce – jedná sa o tzv. vstupné školenie, kedy zamestnanec nastúpi do novej práce.
  2. Pravidelne – v praxi sa odporúča vykonávať školenia v oblasti BOZP a PO minimálne raz za dva roky.
  3. Priebežne – jedná sa o školenia, ktoré sú vyžadované v dôsledku zmien pracovných podmienok (nový druh práce, zavedenie inovácií alebo nových technológií, nové pracovné zaradenie a pod.).

V prípade, že daná pracovná činnosť alebo obsluha zariadenia predstavuje zvýšenú mieru ohrozenia zdravia alebo dokonca života pracovníka, právne predpisy stanovujú ďalšie požiadavky na potrebné školenia a odbornú spôsobilosť zamestnancov. V takom prípade sa potom môže jednať napr. o školení obsluhy zdvíhacích zariadení, obsluhy manipulačných vozíkov, o kvalifikácii pracovníkov v elektrotechnike a pod.

Neviete si so školením BOZP a PO rady?

Problematika bezpečnosti práce je zložitá a nie každý sa v nej orientuje. Prenechajte preto všetky starosti odborníkom. Firma EXTÉRIA sa o bezpečnosť práce a bezpečnostné školenia pre vašich zamestnancov postará za vás. Kontaktujte nás na tel. čísle +421 945 458 999 alebo vyplňte nižšie uvedený kontaktný formulár.

Ďalšie novinky v oblasti BOZP a PO, ktoré by vás mohli zaujímať:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku