Správa NIP o stave ochrany práce vo firmách (BOZP) za rok 2019 udelené 1 441 650 eur pokut

Inšpektoráty práce vykonali v roku 2019 inšpekciu práce spolu v 28 478 subjektoch. V roku 2019 bolo zistených 48 872 nedostatkov, čo predstavuje oproti roku 2018 nárast o 3,9 % ! Za porušovanie predpisov na zaistenie BOZP (627) v sume 1 441 650 eur 

V členení podľa právnej formy bolo najviac kontrol vykonaných:

 1. v spoločnostiach s ručením obmedzeným (13 711, tzn. 48,1 % z celkového počtu skontrolovaných subjektov)
 2. u podnikateľov – fyzických osôb (8 904 tzn. 31,3 %),
 3. následne u zahraničných osôb (2 714, tzn. 9,5 %).

Z hľadiska rozdelenia subjektov podľa počtu zamestnancov bolo najviac výkonov inšpekcie práce uskutočnených:

 1. v subjektoch s počtom zamestnancov od 1 do 9 (13 029, tzn. 45,8 % z celkového počtu skontrolovaných subjektov).
 2. u fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, ale nie sú zamestnávateľmi (9 320, tzn. 32,7 %) v malých podnikoch s počtom zamestnancov od 10 do 49 (3 790, tzn. 13,3 %).

V oblasti BOZP,  bolo v roku 2019 zistených 36 341 nedostatkov, o 2,3 % viac ako v minulom roku.  V rámci nedostatkov vzťahujúcich sa na OOPP bolo zistených 1 188 nedostatkov, čo predstavuje výrazný nárast oproti roku 2018 o 85,1 %.

V oblasti riadenia BOZP zamestnávatelia nevenovali pozornosť jednotlivým prvkom systému riadenia BOZP, ktoré vyplývajú z právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP.

Najviac nedostatkov bolo zistených:

 1. vo vedení evidencie pracovných prostriedkov vrátane VTZ a technickej dokumentácie
 2. v určovaní bezpečných pracovných postupov,
 3. v kontrolnej činnosti zamestnávateľa
 4. hodnotení nebezpečenstiev – identifikácií rizík,
 5. OOPP
 6. zamestnávatelia nezabezpečili dostatočné informovanie a oboznámenie obsluhy kovoobrábacích, drevoobrábacích a tvárniacich strojov smernice BOZP k strojom
 7. posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na vykonávanú prácu
 8. oblasti kolaudácií bol najväčší počet nedostatkov

V členení podľa SK NACE bolo zistených najviac nedostatkov BOZP v odvetví:

 1. priemyselnej výroby v počte 10 835, čo predstavuje výraznejší nárast oproti r2018 o 12,6 %
 2. veľkoobchodu a maloobchodu a opráv motorových vozidiel v počte 7 931,
 3. dopravy a skladovania v počte 6 775,
 4. stavebníctva v počte 4 028,
 5. verejná správa a obrana,

Podľa zamerania výkonov inšpekcie práce bolo zamestnávateľom uložených najviac právoplatných pokút (1 137) za porušenie predpisov upravujúcich PPV v sume 1 591 660 eur, za odhalenie nelegálneho zamestnávania (764) v celkovej sume 3 278 900 eur a za porušovanie predpisov na zaistenie BOZP (627) v sume 1 441 650 eur.

(zdroj: NIP)

Kontaktujete profesionálne pobočky Extéria Market na zabezpečenie služieb pre BOZP, OPP a životného prostredia na telefóne: 945 458 999, alebo e-mail: exteria@exteria.sk. Potom Vás žiadna kontrola a ani pracovný úraz neprekvapia, vždy Vás zastúpime!

S nami Vás žiadna kontrola neprekvapí, vždy Vás zastúpime.

Prečítajte si viac o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a OPP:

BOZP pre sklady a pohyb chodcov

BOZP pre sklady a pohyb chodcov

Kontrola NIP – dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov

Kontrola NIP – dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov

Kontrola NIP – dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku