BOZP pre sklady a pohyb chodcov

V zmysle prílohy č. 1 bod 12.2  nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. sa komunikácie určené pre chodcov a na prepravu tovaru musia vyhotoviť so zreteľom na počet používateľov a na druh činností vykonávaných na nich. V zmysle čl. 3.2 STN 26 9010 najmenšie šírky komunikácií pre chodcov určuje STN 73 5105 Výrobné priemyselné budovy (ďalej „STN 73 5105“).

STN 73 5105 v článku 7.7.1 upravuje minimálnu šírku komunikácie pre chodcov v skladových priestoroch. Podľa predmetného článku musí byť komunikácia pre chodcov technicky riešená s ohľadom na počet osôb, ktoré ju budú používať. Pri počte do 100 osôb musia mať tieto komunikácie šírku min. 1100 mm, pri počte od 100 do 300 osôb min. 1650 mm a pri počte nad 300 osôb min. 2200 mm.

Farebné označenie komunikácie upravuje čl. 2.1 prílohy č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, ktorý znie: ak používanie a vybavenie priestorov vyžaduje zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, komunikácie pre vozidlá sa zreteľne vyznačujú neprerušovanými pásmi výraznej farby, prednostne bielej alebo žltej, a to so zreteľom na farbu podkladu.

Pre úplnosť uvádzame, že v zmysle § 6 ods. 1 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je zamestnávateľ povinný určiť vo svojom vnútornom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pravidlá týkajúce sa pohybu chodcov po komunikáciách v skladových priestoroch.

(zdroj:NIP)

Kontaktujete profesionálne pobočky Extéria Market na zabezpečenie služieb pre BOZP, OPP a životného prostredia na telefóne: 945 458 999, alebo e-mail: exteria@exteria.sk. Potom Vás žiadna kontrola a ani pracovný úraz neprekvapia, vždy Vás zastúpime!

Prečítajte si viac o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a OPP:

Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci august 2019

Kontrola z NIP kamiónových dopravcov na cestách v Žilinskom kraji

Kontrola NIP dodržiavania BOZP pri prevádzke drevoobrábacích, kovoobrábacích a tvarnicovych strojov

 

 

 

Súvisiace články:

Aj kominári musia dodržiavať BOZP

Komíny a ich údržba sú súčasťou požiarnej ochrany domov, ale aj pracovísk. Kominári sa ale nielen starajú o bezpečnosť druhých, ale sami musia dbať na …

Aj kominári musia dodržiavať BOZP

Farmárske trhy tiež čelia kontrolám inšpekcie

Bezpečnosť práce sa týka všetkých povolaní a oblastí, takže farmárske trhy nie sú výnimkou. S príchodom jari sa začínajú v mestách pravidelne objavovať víkendové farmárske trhy, kde …

Farmárske trhy tiež čelia kontrolám inšpekcie

Chcem informačnú schôdzku