Kontrola základnej školy Štátnou školskou inšpekciou

Základnej škole oznámila Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) plánovanú kontrolu, v rámci ktorej si chcela posvietiť predovšetkým na prevádzku školskej kuchyne a jedálne. Škola preto ihneď kontaktovala technika EXTÉRIE, s ktorým si dohodla termín predkontroly. Pri revízii techník prešiel dokumentáciu BOZP a PO, prevádzkový poriadok školskej jedálne, a tiež hygienické predpisy vrátane covidových opatrení. Následne upozornil na zistené závady v prevádzkovom poriadku jedálne, ktorý bol príliš stručný a chýbali v ňom dôležité informácie.

Ďalej technik požiadal vedenie školy o aktualizáciu poplachovej smernice, vyvesenie alergénov, jedálneho lístka v kuchyni a jedálni, a tiež upozornil na chýbajúce označenie priestorov na prípravu potravín. Keďže rodičia aj škola majú bezpečnosť detí a dospievajúcich na prvom mieste, je bezpečnosť a ochrana zdravia v školstve jednou z najdôležitejších oblastí, v ktorej je potrebné predpisy dodržiavať.

Dňa 5. mája 2021 prišli na kontrolu dve školské inšpektorky ŠŠI, ktoré si vyžiadali dokumentáciu BOZP. Zamerali sa predovšetkým na správnosť predpisov a smerníc, na ktorých nedostatky bolo vedenie školy upozornené na predkontrole. Štátna školská inšpekcia neopomenula ani revíziu hygienických opatrení, vyvesenie jedálneho lístka a jeho kontrolu, či uvádza všetky alergény potravín. Vďaka spolupráci s technikom škola včas doplnila úplne nové, chýbajúce predpisy a všetky nedostatky a závady odstránila.

Obzvlášť veľkú pochvalu zožala škola za starostlivo spracovaný prevádzkový poriadok školskej jedálne, ktorý mala aktualizovaný a doplnený o dôležité údaje. Po skontrolovaní všetkých potrebných smerníc a predpisov nezistila ŠŠI v dokumentácii žiadne veľké nedostatky či pochybenia.

V následnom protokole ŠŠI uviedla, že kontrola prebehla úplne v poriadku a bez závažných pochybení.

Prečítajte si ďalšie referencie klientov EXTÉRIA:

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku