Ročná kontrola BOZP. Prečo je tak dôležitá?

Zamestnávateľ je povinný „sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov“. Túto povinnosť  zamestnávateľovi určuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ustanovení § 9 Kontrolná činnosť.

Podnikateľ, ako zákon uvádza, sústavne kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržiavanie svojich vnútorných predpisov, čím eliminuje alebo minimalizuje na minimálnu mieru vznik pracovných úrazov a nehôd. Samozrejme pri kontrole zistí aj nedostatky, nebezpečenstvá a ohrozenia, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, no následne musí prijať opatrenia na ich odstránenie, alebo posúdiť ich riziko a prijať opatrenia.

Pri kontrolách orgánov a úradov štátnej správy musí zamestnávateľ, podnikateľ preukázateľným spôsobom dokladovať, že si zákonnú povinnosť „sústavne vykonávať kontrolu“ splnil.

Vyhodnotenie

Ročná kontrola vykonaná prostredníctvom bezpečnostnotechnickej služby podľa § 22 vyššie uvedeného zákona č. 124/2006 Z. z. s odborne spôsobilými zamestnancami a to technikmi BOZP, preukázateľným spôsobom dokladuje splnenie si povinnosti zamestnávateľa a podnikateľa z hľadiska zákonných povinností a povinností týkajúcich sa vykonávania kontrol na pracovisku a v priestoroch zamestnávateľa a podnikateľa.

Jednoročný časový rámec je stanovený praxou, súvisí s preukázateľnosťou vykonávaných kontrol podnikateľom a zamestnávateľom. Pri súčasných dynamických zmenách (technické zariadenia, pracovné prostriedky, priestory podnikateľa, technologické postupy, pracovné postupy, organizácia prac. času a pod., ) prebiehajúcich vo firmách a organizáciách by stanovenie dlhšieho časového rámca na vykonanie celkového auditu a kontroly bolo z právneho hľadiska ťažko obhájiteľné.

Priebeh ročnej previerky je uvedený v zázname, ktorý obsahuje zoznam závad a návrhov na ich odstránenie, zodpovednú osobu za ich odstránenie a termín odstránenia..

Na čo si dať pozor?

Po internete koluje množstvo predpripravených formulárov, šablón či dokumentov pre previerky BOZP. V takom prípade ale spozornite. Žiadny univerzálny vzor na ročnú previerku BOZP totiž neexistuje.

Obráťte sa preto radšej na odborníkov v oblasti BOZP a PO, ktorí vám ročnú previerku vytvoria na mieru vášmu podnikaniu. Kontaktujte spoločnosť EXTÉRIU, zaoberajúcu sa bezpečnosťou práce už 10 rokov, na tel. čísle +421 945 458 999. Zbavíte sa tým starostí a vyhnete sa prípadným pokutám za nevykonanú alebo zle realizovanú zákonnú povinnosť v oblasti BOZP a PO.

Prečítajte si ďalšie aktuality v oblasti BOZP a PO:

Súvisiace články:

Aj kominári musia dodržiavať BOZP

Komíny a ich údržba sú súčasťou požiarnej ochrany domov, ale aj pracovísk. Kominári sa ale nielen starajú o bezpečnosť druhých, ale sami musia dbať na …

Aj kominári musia dodržiavať BOZP

Farmárske trhy tiež čelia kontrolám inšpekcie

Bezpečnosť práce sa týka všetkých povolaní a oblastí, takže farmárske trhy nie sú výnimkou. S príchodom jari sa začínajú v mestách pravidelne objavovať víkendové farmárske trhy, kde …

Farmárske trhy tiež čelia kontrolám inšpekcie

Chcem informačnú schôdzku