Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu

Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku úrazu:

 • po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik závažného pracovného úrazu príslušnému inšpektorátu práce,
 • vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia,
 • zachovať stav pracoviska do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov, okrem vykonania nevyhnutných opatrení na ochranu života a zdravia alebo na zabránenie veľkej hospodárskej škody (je povinný vyhotoviť dokumentáciu o stave pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku takej udalosti),
 • zistiť príčinu a všetky okolnosti vzniku pracovného úrazu a iného úrazu,
 • prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika,
 • spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu,
 • záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, zaslať príslušnému inšpektorátu práce,
 • prijať a vykonať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu,
 • zaslať príslušnému inšpektorátu práce správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu (ďalej len ZPÚ) a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu do 30 dní odo dňa, keď sa o jeho vzniku dozvedel,
 • plniť určené povinnosti zamestnávateľa, ak sa na jeho pracovisku stal pracovný úraz zamestnanca iného zamestnávateľa (oznamovacia povinnosť, zistenie príčiny, prijatie a vykonanie opatrení proti opakovaniu)
 • Ak zamestnanec utrpel pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa, je tento zamestnávateľ povinný bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu zamestnávateľovi poškodeného zamestnanca. Ak zamestnanec utrpel registrovaný pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa,

a) tento zamestnávateľ je povinný

 1. splniť oznamovaciu povinnosť,
 2. zistiť príčinu vzniku registrovaného pracovného úrazu,
 3. po spísaní podkladu pre záznam o registrovanom pracovnom úraze zaslať tento podklad zamestnávateľovi zamestnanca,
 4. prijať a vykonať opatrenia,

b) zamestnávateľ zamestnanca je povinný splniť povinnosti podľa § 17 odseku 4 písm. b) a c), odseku 5 písm. a) a odsekov 7, 8 a 12 zákona o BOZP.

Právny rámec

 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o BOZP)
 • Vyhláška č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze
 • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(zdroj: NIP)

Kontaktujete profesionálnu firmu Extéria na zabezpečenie služieb pre BOZP, OPP a životného prostredia na telefóne: 945 458 999, alebo e-mail: exteria@exteria.sk. Potom Vás žiadna kontrola a ani pracovný úraz neprekvapia, vždy Vás zastúpime!

Prečítajte si viac o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a OPP:

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci august 2019

Kontrola z NIP kamiónových dopravcov na cestách v Žilinskom kraji

Kontrola NIP dodržiavania BOZP pri prevádzke drevoobrábacích, kovoobrábacích a tvarnicovych strojov

Kontrola NIP – dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov

Súvisiace články:

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je nevyhnutnou agendou každého pracoviska. Jej súčasťou je neustále vyhľadávanie rizík, školenia zamestnancov a tvorba postupov, ktoré zabezpečia maximálne bezpečie …

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Dohľad na pracovisku je dôležitou súčasťou pracovnolekárskych služieb. Jeho účelom je zisťovanie a hodnotenie rizikových faktorov na pracovisku. Vďaka dohľadu potom môžete vytvoriť sústavu opatrení, …

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Chcem informačnú schôdzku