BOZP v školách. Čo by ste rozhodne nemali podceniť?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je v školách dôležitá nielen pre učiteľov, ale aj pre všetkých študentov a žiakov, ktorí školu navštevujú. Na čo musia vzdelávacie inštitúcie pamätať?

Prevencia rizík

Riziká minimalizujete nielen pravidelným školením BOZP, ale aj každodenným zodpovedným správaním zamestnancov školy a študentov. Dodržiavaním stanovených predpisov a nariadení totiž dokážete riziká odstrániť a v prípade, že to nie je možné, ich aspoň znížite na minimum.

Informácie sú základ

Všetci, ktorí navštevujú školu, musia byť informovaní o daných pravidlách a nariadeniach, ktoré sa vzťahujú k BOZP. Vždy je pritom potrebné prispôsobiť konkrétne predpisy individuálne jednotlivým vekovým skupinám žiakov a študentov. Pre žiakov prvého stupňa môže mať školenie BOZP podobu vhodne zvolenej hry s konkrétnymi príkladmi, alebo animovanej rozprávky.

Najčastejšie úrazy

Z pravidelných štatistík škôl vyplýva, že najväčšie riziká sa skrývajú v športových aktivitách, ktoré škola organizuje. Je preto dôležité, aby okrem športoviska a ihriska bolo v dobrom stave aj všetko náradie, s ktorým žiaci aj zamestnanci prichádzajú do styku. Ihrisko je potrebné udržiavať a pravidelne kontrolovať, aby sa prípadné riziká čo najviac eliminovali.

Povinnosť každého jednotlivca

Nielen zamestnanci školy, ale aj žiaci a študenti majú svoje povinnosti, vzťahujúce sa k oblasti BOZP. Medzi ne patrí dodržiavanie školského a vnútorného poriadku, predpisov a pokynov stanovené školou. Študenti, ktorí už dosiahli plnoletosť, majú navyše zákonnú povinnosť informovať vzdelávacie zariadenia o prípadnej zmene svojej zdravotnej spôsobilosti, o zdravotných problémoch a ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh ich vzdelávania.

Školy poskytujú pravidelné školenia BOZP všetkým svojim zamestnancom s cieľom čo najviac minimalizovať vznik rizík v školách. Aj školy pritom musia ako vzdelávacia inštitúcia, ktorú študenti navštevujú, dodržiavať rad bezpečnostných predpisov.

Spoľahnite sa na odborníkov

Obráťte sa na spoločnosť EXTÉRIA, ktorá pôsobí v oblasti BOZP a PO už 10 rokov. Kontaktujte nás na tel. čísle +421 945 458 999 a majte bezpečnosť práce v poriadku zaistenú.

Prečítajte si ďalšie aktuality v oblasti BOZP a PO:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku