Riadenie rizík BOZP je nevyhnutnou súčasťou každej firmy. A ako to bolo ďalej?

S procesom vyhľadávania rizík, ktorý je súčasťou riadenia rizík BOZP, sme vás už zoznámili v predchádzajúcom článku. Ako je to ale s ďalšími procesmi, ako sú analýza, identifikácia a hodnotenie rizík, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti práce?

Analýza rizík

V rámci tohto procesu pracujete so všetkými dostupnými informáciami, ktoré ste získali v prvej fáze, teda pri vyhľadávaní rizík. Informácie spracujte zo získanej sprievodnej a prevádzkovej dokumentácie a z prevádzkových predpisov, pretože ich následne budete potrebovať pre identifikáciu a zhodnotenie konkrétnych rizík. Tie predstavujú nebezpečenstvo v podobe pracovného úrazu či inej nehody na vašom pracovisku.

Identifikácia rizík

Teraz, keď už poznáte potenciálne riziká na pracovisku, ktoré môžu ohrozovať zdravie a životy vašich zamestnancov, ich musíte identifikovať. V praxi to znamená, že musíte zistiť, čo konkrétne dané riziko predstavuje a kto je riziku vystavený. Do identifikácie rizík je potrebné zapojiť nielen zamestnancov, ale aj externé, nezávislé osoby. Tie pomôžu odhaliť nebezpečenstvá v pracovnom prostredí, ktoré môžu byť zdrojom úrazu či nehody. Riziká môžete identifikovať nasledovne:

  • Stanovíte si relevantné riziká – ide o riziká, ktoré spôsobujú zranenie či chorobu,
  • Definujete zdroje rizík – teda príčiny vzniku rizík,
  • Stanovíte nebezpečné podmienky – jedná sa o také podmienky, ktoré v spojení s nebezpečnými faktormi predstavujú ohrozenie zdravia či života pre zamestnancov,
  • Získajte všetky informácie týkajúce sa nebezpečných faktorov na danom pracovisku – zaujímajte sa o legislatívu, bezpečnostné predpisy, štandardy, technické dokumenty a pod.

Hodnotenie – posúdenie rizík

Teraz ste už riziká našli, analyzovali ich a úspešne identifikovali. Cieľom poslednej fázy je zhodnotiť či posúdiť, aké závažné sú a ako veľmi môžu ohrozovať zdravie a životy ľudí na pracovisku. Závažnosť rizík určuje analytik, ktorý má v danom odbore dostatok znalostí a skúseností a pozná technologické aj pracovné postupy. Pri hodnotení rizík je potrebné riadiť sa nasledujúcimi bodmi:

  • Určite pomocou kvantitatívnej či kvalitatívnej stupnice rozsah, ktorý zodpovedá pravdepodobnosti rizika,
  • Zvážte možné dôsledky, ktoré môže riziko spôsobiť,
  • Stanovte vplyv rizika,
  • S čo najväčšou presnosťou vyhodnoťte, aký bude odhad daného rizika.

Podstatou hodnotenia je stanoviť a rozhodnúť, či je dané riziko možné prijať. V opačnom prípade je potrebné stanoviť také opatrenia, ktoré riziká odstránia alebo ich aspoň znížia na minimum.

Zverte sa do rúk odborníkov

Oblasť BOZP a PO je zložitá a mnoho podnikateľov i firiem s ňou neustále bojujú. Prenechajte preto svoje starosti spoločnosti EXTÉRIA, ktorá sa zameriava na problematiku bezpečnosti práce. Kontaktujte nás na tel. čísle 0945 458 999 a starosti s BOZP nechajte na nás.

Prečítajte si ďalšie aktuality v oblasti BOZP a PO:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku