Priebeh kontroly HaZZ vo firme zameriavajúcej sa na výrobu nábytku

Medzi ďalšie firmy, ktoré sa objavili v hľadáčiku plánovaných kontrol hasičského záchranného zboru (HaZZ), sa ocitol aj  výrobca nábytku. Ihneď po nahlásení plánovanej kontroly prišiel za klientom technik EXTÉRIE, ktorý s majiteľom nábytkárskej firmy prešiel celý jej areál, vrátane jeho častí, ako bol sklad či strojovňa.

Kontrola príslušného HaZZ prebehla dňa 19. 5. 2021 a zamerala sa na dokumentáciu BOZP a PO, ktorú má klient od EXTÉRIE zakúpenú. V dokumentácii PO inšpektor nezistil žiadne nedostatky. Ďalej sa preto zameral na školenie zamestnancov v oblasti PO, na odbornú prípravu požiarnych hliadok a požiarnych preventistov a na zaradenie výrobne do kategórie požiarneho nebezpečenstva.

Podľa zákona č. 314/2001 Z.z., o ochrane pred požiarmimôžu podniky, za nezabezpečenie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok, alebo asistenčných protipožiarnych hliadok. V prípade podnikateľského subjektu, ktorý vykonáva svoju podnikateľskú činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, hrozí za nedodržanie tejto odbornej prípravy pokuta až do výšky 16 596 €.

Po skontrolovaní dokumentácie sa inšpektor HaZZ presunul na prehliadku pracovísk. Skontroloval požiarny poriadok, značenie únikových ciest a umiestnenie hasiacich prístrojov. Následne vykonal zápisnicu, v ktorej uviedol, že v priebehu kontroly nezistil žiadne závažné pochybenia, alebo nedostatky. Všetko tak prebehlo v poriadku a klient bol so službami technika EXTÉRIE spokojný.

Ďalšie referencie klientov so spoločnosťou EXTÉRIA:

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku