Kategória: Slovník pojmov BOZP

PZSR

Policajný zbor Slovenskej republiky

PZSR

Politika BOZP

Záväzok vrcholového vedenia spoločnosti k plneniu úloh BOZP a k trvalému udržiavaniu bezpečného a zdravého neohrozujúceho pracoviska a pracovných podmienok.

Politika BOZP

Pracovná zdravotná služba (PZS)

Poskytovateľ v odbore všeobecného praktického lekárstva alebo poskytovateľ v odbore pracovné lekárstvo. Kedysi označované ako lekár závodnej preventívnej starostlivosti.

Pracovná zdravotná služba (PZS)

Posúdenie rizika

Posúdenie rizika je proces, ktorý v sebe zahŕňa analýzu rizík, tj. identifikácia nebezpečensta a odhad rizika, ďalej aj hodnotenie rizika. Pri posudzovaní rizika sa na základe …

Posúdenie rizika

Používanie zariadenia

Činnosť spojená hlavne so spustením, zastavovaním, dopravou, úpravou, zariaďovaním, manipuláciou, úpravou, údržbou a čistením po celú dobu jeho prevádzkovania.

Používanie zariadenia

Pracovný úraz

Poškodenie zdravia, alebo smrť zamestnanca, došlo k ním nezávisle na jeho vôli krátkodobým, náhlym a násilným spôsobom vonkajších vplyvov pri plnení pracovných úloh, alebo priamo súvisiace …

Pracovný úraz

Právne a ostané predpisy BOZP

V súlade s § 39, ZP sa jedná o predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú to predpisy na ochranu života a predpisy na …

Právne a ostané predpisy BOZP

Prevádzková dokumentácia

Súbor dokumentov obsahujúcich sprievodnú dokumnetáciu, záznam o poslednej, alebo mimoriadnej revizií, alebo kontrole, ak tak stanoví zvláštny právny predpis, pokiaľ takýto právny predpis nie je …

Prevádzková dokumentácia

Sprievodná dokumentácia

Súbor dokumentov obsahujúcich návod výrobcu pre montáž, manipuláciu, opravy, údržbu, následné pravidelné kontroly a revíziu zariadení, ako aj pokyny pre prípadnú výmenu, alebo zmenu častí …

Sprievodná dokumentácia

Regulovanie rizika

Regulovanie rizika je proces prímania bezpečnostných opatrení proti pôsobiacim rizikám, za účlom ich minimalizácie, popr. eliminácie. Prijatím bezpečnostných opatrení sa znižuje miera rizika. Riziko, ktoré …

Regulovanie rizika

Chcem informačnú schôdzku