Kategória: Slovník pojmov BOZP

Miestny prevádzkový bezpečnostný predpis

Predpis zamestnávateľa upravujúci najmä pracovné technologické postupy pre používanie zariadenia a pravidlá pohybu zariadení a zamestnancov v priestoroch a na pracoviskách zamestnávateľa.

Miestny prevádzkový bezpečnostný predpis

Choroba z povolania

Choroba uvedená v prílohe č.) 1 zákon č. 461/2003 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam chorôb z povolania.

Choroba z povolania

Obsluha zariadenia

Zamestnanec, ktorý zariadenie používa a je na túto činnosť oprávnený.

Obsluha zariadenia

Ochranné zariadenie

Mechanické, elektrické, elektronické, alebo iné obdobné zariadenia slúžiace k bezpečnosti a ochrane života a zdravia zamestnancov.

Ochranné zariadenie

Odhad rizika

Odhad rizika je proces vykonávaný na základe analýzy rizika. Na základe odhadu rizika je utvorená predstava o miere, tj. závažnosti rizika. Pri odhade rizika sa …

Odhad rizika

IP

Inšpektorát práce.

IP

ON (Ochranné Nápoje)

Ochranný nápoj je nápoj, poskytnutý zamestnávateľom zamestnancovi a určený na ochranu jeho zdravia pred rizikami tepla a chladu. Ochranné nápoje sa poskytujú podľa vyhlášky č. …

ON (Ochranné Nápoje)

OOPP (Osobné Ochranné Pracovné Prostriedky)

Ak nie je možné riziká odstrániť, alebo dostatočne obmedziť prostriedkami kolektívnej ochrany, alebo opatreniami v oblasti organizácie práce, je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancom osobné ochranné pracovné …

OOPP (Osobné Ochranné Pracovné Prostriedky)

Chcem informačnú schôdzku